Правильник УПС

Постанова Головної Пластової Ради з 9 квітня 1994 про Правильник Уладу Пластового Сеніорату

Головна Пластова Рада на своїх сходинах в дні 9 квітня 1994 постановила одобрити предложений Головною Пластовою Булавою і прийнятий крайовими пластовими старшинами 2/3-іх членських крайових пластових організацій Правильник Уладу Пластового Сеніорату, якого текст поданий понижче.

Правильник входить у силу з днем його проголошення. З тим же днем тратить важність Правильник Українського Пластового Сеніорату, проголошений у Пластових Вістях ч. 1/16 (33) з 15 травня 1955.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ

Стаття 1. НАЗВА І ВИЗНАЧЕННЯ
Улад Пластового Сеніорату /у скороченні УПС/ є інтеґральною частиною Пласту та творить четверту його організаційну формацію для здійснювання завершуючого етапу пластування.

Стаття 2. ЗАВДАННЯ
Завдання УПС такі:
а/ об’єднувати пластунів і пластунок, які вже вийшли з віку приписаного для Уладу Старшого Пластунства, які зобов’язалися далі жити згідно з ідейними засадами Пласту й бажають організовано здійснювати набутий у Пласті досвід у службі для України й Пласту;
б/ спонукувати своїх членів до дальшого розвитку їхніх особовостей та відповідного сеніорському вікові самовиховного пластування;
в/ спонукувати своїх членів до праці в Пласті з намаганням піднести його на вищий рівень діяння;
г/ заохочувати своїх членів до активної участі в громадському житті, застосовуючи пластові
ґ/ ознайомлювати іншонаціональне довкілля з українською проблематикою, щоб здобути серед нього прихильність для української справи;
д/ підтримувати серед своїх членів товариське співжиття, плекати пластову дружбу, скріплювати духові й організаційні зв’язки, а в потребі давати їм моральну й матеріяльну поміч;
е/ плекати й передавати наступним поколінням світлі традиції Українського Пласту.

Стаття 3. ЗАСОБИ
УПС здійснює свої завдання такими засобами:
а/ традиційними й новими виявами індивідуальної й групової пластової діяльности, не тільки в рамах УПС, але теж з іншими пластовими уладами;
б/ всіма доступними засобами, що посилюють самовиховний процес пластуна сеніора та його громадську працю.

II. ЧЛЕНСТВО

Стаття 1. ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАСТУНІВ СЕНІОРІВ
1. Кожний пластун-сеніор є обов’язаний:
а/ бути вірним ідейним основам пластового світогляду з’ясованим у трьох головних обов’язках пластуна і пластовому законі, що його основними прикметами є характер, самовиховання, здорова родина, добрий приклад, праця в суспільстві й провідництво;
б/ бути діяльним у Пласті, або в якійсь іншій громадській ділянці;
в/ бути правильно оформленим членом Пласту, згідно з приписами крайового статуту пласту, по-змозі в одному з куренів УПС та до найближчого осередка праці УПС і вдержувати з ними організаційний зв’язок;
г/ фінансово допомагати Пластові точним вплачуванням членських внесків та здобуванням для нього матеріяльних засобів;
ґ/ сповняти всі обов’язки приписані статутом своєї пластової крайової організації.
2. Пластун-сеніор, що не може виконувати одного чи більше повищих обов’язків може, на прохання, одержати відповідне звільнення, крім точки 1а/ цієї статті. Булава крайового булавного УПС, через осередок праці УПС або крайового діловода пластунів сеніорів далекого віддалення, може задовільнити це прохання.

Стаття 2. НАБУТТЯ І ВТРАТА ЧЛЕНСТВА
1. Пластуном-сеніором можна стати тільки ставши членом
крайової пластової організації. Пластунами-сеніорами можуть
стати:
а/ Старші пластуни, які осягнули границю віку, встановлену правильником УСП та приписами країв, і які будучи старшими пластунами впродовж щонайменше трьох років були діяльні в Пласті;
б/ колишні пластуни, тепер сеніорського віку, які задовільно вияснять свою перерву в пластуванні;
в/ у виняткових випадках особи сеніорського віку, які ніколи не належали до Пласту, але живуть згідно з пластовими засадами й дають запоруку, що будуть придержуватися Пластового Закону.

2. Спосіб прийняття пластунів-сеніорів:
а/ Кандидат до УПС вносить через осередок праці УПС, або через крайового діловода сеніорів далекого віддалення, чи через курінь УПС, до крайової булави УПС письмове прохання про прийняття його до УПС із поданням особистих даних, а кандидати під точкою 1в/ додають докладний життєпис;
б/ Оформлення кандидатів під точками 1б/ і 1в/ завершується прийняттям до Пласту Крайовою Пластовою Старшиною на внесок Крайової Булави УПС.

3. Пластун-сеніор втрачає членство через:
а/ звільнення;
б/ викреслення;
в/ виключення.
До а/ Пластун-сеніор може на власне бажання бути звільнений з членства в Пласті, згідно з приписами крайових статутів Пласту. Звільнення є зумовлене виповненням зобов’язань супроти Пласту, зокрема вирівнянням членських внесків по час виступлення, і переданням впорядку евентуальним веденого пластового діловодства. Якщо повищі зобов’язання не будуть виконані у визначеному часі, може наступити викреслення з Пласту. Звільнений має право в майбутньому старатися про віднову членства в Пласті.
До б/ Пластун-сеніор, який помимо упімнень, без виправдання не виконує впродовж двох років членських обов’язків /розділ II, стаття 1/ може бути викреслений з Пласту Крайовою Пластовою Старшиною, на внесок булави крайового булавного.
До в/ Виключення з Пласту – гл. розділ IV, стаття 4.

Стаття 3. РОДИ І СТУПЕНІ ЧЛЕНСТВА
1. Є такі категорії пластуна-сеніора:
а/ прихильник /пл. сен. прих./ – Прихильниками стають усі ті, які не відповідають вимогам статті 2, точка 1 а/. Прихильник це кандидат на дійсного члена у пробному часі, що триває, як правило, два роки, але в окремих випадках може бути скорочений до року.
б/ дійсний член – дійсним членом стає:
аа/ старший пластун, що відповідає вимогам статті 2, точка 1а/;
бб/ прихильник, під умовами статті 2, точка 1б/, котрий перейшов успішно пробний час /точка 1а/;
вв/ прихильник, під умовами статті 2, точка 1в/, котрий перейшов успішно пробний час /точка 1а/, та склав Пластову Присягу.
2. Ступені дійсного члена:
Члени здобувають за чергою такі ступені:
а/ пластун сеніор праці;
б/ пластун сеніор довір’я;
в/ пластун сеніор керівництва;
відповідно до виявленої пластової постави, життя за Пластовим Законом, ступеня пластового самовиховання, досягнень у пластовій і позапластовій громадській чи професійній праці та часу служби.
До а/ Пластун сеніор праці /пл. сен. пр./ – це перший ступінь дійсного члена який одержує сеніор коли стає дійсним членом. Надає його булава крайового булавного УПС.
До б/
аа/ Пластун сеніор довір’я /пл. сен. дов./ – це другий ступінь дійсного члена. Може ним стати кожний сеніор праці, який щонайменше впродовж чотирьох років на ступені пл. сен. праці діяв видатно в Пласті або в іншій громадській ділянці в дусі пластових ідейних основ і здобув собі опінію сумлінної людини;
бб/ Цей ступінь надає булава крайового булавного УПС на внесок куреня, осередка праці УПС або крайового діловода сеніорів далекого віддалення в порозумінні з Крайовою Пластовою Старшиною.
До в/
аа/ Пластун сеніор керівництва /пл. сен. кер./ – це
третій ступінь дійсного члена. Може його осягнути пл. сен. довір’я, заправлений у пластовій праці, в якій проявив він керівну ролю чи успішну ініціятивну активність, виказуючи при тому позитивні прикмети характеру та беззастережну вірність пластовим засадам. Передумовою осягнення цього найвищого сеніорського ступеня є щонайменше вісім років активної праці на рівні пл. сен. довір’я;
бб/ На внесення булав крайових булавних УПС і за згодою КПСтаршини і ГПБулави, цей ступінь пл. сен. керівництва признає булава головного булавного УПС, яка переводить перевірку та селекцію кандидатів. Іменовання довершує Начальний Пластун. Курені та осередки праці УПС мають право пропонувати й опініювати на підвищення до цього ступеня своїх членів до булави крайового булавного УПС, а крайовий діловод сеніорів далекого віддалення – сеніорів далекого віддалення.

Стаття 4. ПРАВА ПЛАСТУНІВ СЕНІОРІВ
1. Дійсні члени мають право:
а/ брати участь у всіх пластових сеніорських з’їздах, зустрічах і нарадах місцевого, крайового й світого маштабу, включно з Великою Радою УПС, як теж у плебісцитовім голосуванні з вирішним голосом, та бути вибраним до всіх дотичних пластових сеніорських установ і проводів;
б/ брати участь у загально-пластових зібраннях місцевого, крайового й світого маштабу з правом активного й пасивного виборів на загально-пластові пости згідно з дотичними пластовими устроєвими постановами, статутами крайових пластових організацій та Конференції Українських Пластових Організацій;
в/ носити пластовий однострій із приписами для їх пластового ступеня й відзнаками діловодства;
г/ користуватися всіма правами приписаними статутом своєї крайової пластової організації.

ІІІ. УСТРОЄВА ПОБУДОВА

Стаття 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОДИНИЦІ УПС
1. Пластуни-сеніори є зорганізовані:
а/ в осередках праці УПС /ОП УПС/;
б/ в куренях УПС.
2. Пластуни-сеніори самітники, які живуть де нема осередка праці УПС, і неприналежні до куренів УПС, реєструються у крайового діловода пластунів сеніорів далекого віддалення, як пластуни сеніори далекого віддалення і підлягають КП Старшині через булаву крайового булавного УПС.

Стаття 2. ОСЕРЕДКИ ПРАЦІ УПС
1. Осередки праці УПС /ОП УПС/ є складовими частинами пластових станиць у рамцях організаційної схеми крайової пластової організації. Метою ОП УПС є об’єднувати і репрезентувати сеніорат і вести діяльність у засягу пластової
станиці.
2. Осередки праці УПС творять, з власної ініціятиви або на доручення булави крайового булавного УПС, три або більше членів УПС що живуть у цій самій місцевості або недалеко від себе. Осередки Праці УПС можуть бути тільки місцеві – для членів даної місцевости та близької її околиці.

3.

а/ Діяльністю осередка праці УПС керує і за неї відповідає
провід ОП УПС, обраний його членами на загальних зборах ОП УПС
які відбуваються не рідше, ніж що два роки.
б/ Провід ОП УПС складається з голови, писаря, скарбника та інших діловодів в міру потреби. Булава крайового булавного УПС затверджує новообраний провід ОП УПС після одержання протоколу із загальних зборів ОП УПС.
4. Голова ОП УПС входить у склад місцевої Станичної Старшини.
5. Діяльностеву й фінансово-господарську перевірку ОП УПС переводить станична рада.
Стаття 3 . КУРЕНІ УПС
1. Курені УПС не є обмежені ніякою територією, тимто можуть гуртувати членів розкинених по різних місцевостах, країнах і континентах.
2.
а/ Про свою діяльність звітують булавам крайових булавних УПС. У випадку міжтериторіяльних куренів край осідку курінного проводу є територіяльним краєм осідку куреня;
б/ Організаційно курені підлягають безпосередньо булаві головного булавного УПС /діловод куренів УПС/.
3.
а/ Курені УПС складаються з 15 чи більше пластунів сеніорів, які хоч не раз і розкинені по різних місцевостах і країнах світу, але зв’язані вузлами спільної пластової праці й дружби;
б/ Члени УПС, в числі 5 до 14, можуть за згодою Булави крайового булавного УПС творити підготовчий курінь УПС.
4.
а/ Курені УПС можуть ділитися на стежі або за принципом місця замешкання членів, або за принципом спільних зацікавлень чи з метою виконання певних завдань. Стежі діють за напрямними встановленими курінним проводом і йому звітують;
б/ Про свою діяльність звітує стежа проводові осередку праці;
в/ Якщо діяльність стежі в’яжеться або розбігається з працею місцевого осередка праці УПС, тоді провід стежі куреня має узгіднити свою дію з проводом ОП УПС. Вся діяльність стеж мусить бути також узгіднена з місцевою станичною старшиною.
5. Діяльність куреня УПС керує і за неї відповідає курінний провід, що складається з курінного, курінного судді, писаря та скарбника, а в потребі й більше діловодів, яких вибирають члени на своїх курінних радах.
6.
а/ Курінна Рада має відбуватися не рідше ніж що чотири роки. Курінна рада вибирає курінний провід, приймає його звіти, одобрює діяльність і вирішує напрямні праці. В разі конечності курінна рада може відбуватися теж кореспонденційним шляхом;
б/ Курінь зобов’язаний повідомити заздалегідь булави крайового і головного булавного УПС про свою намічену велику курінну раду, а після її переведення здати їм звіт із неї та предложити склад новообраного курінного проводу до затвердження булаві головного булавного УПС.
7.
а/ Булави крайових булавних УПС рішають про творення нових куренів УПС, яких булава головного булавного УПС узгіднює і надає порядкове число, затверджує назву, барви, відзнаку, прапор, тощо;

б/ Булави крайових булавних УПС перевіряють діяльність куренів УПС та у потребі пропонують булаві головного булавного УПС розв’язати недіяльні або ті яких діяльність незгідна з правильником УПС.

Стаття 4. БУЛАВА КРАЙОВОГО БУЛАВНОГО УПС
1. Діяльністю УПС у поодиноких краях кермують булави крайових булавних УПС, або крайові діловоди УПС, як правило вибирані на крайових з’їздах УПС, або на крайових пластових з’їздах згідно із крайовими статутами.
2.
а/ Крайовий з’їзд УПС відбувається не рідше ніж що чотири роки. Скликає його булава крайового булавного УПС, а у виняткових випадках крайова пластова рада з власного почину або на вимогу однієї третини дійсних членів УПС даного краю;
б/ Булава головного булавного УПС та всі пластуни сеніори даної країни мають бути повідомлені про скликання крайового з’їзду УПС з поданням його порядку нарад щонайменше два місяці перед його реченцем;
в/ Участь у крайовому з’їзді УПС мають право брати всі дійсні члени даної країни особисто, або з оправданих причин через повновласників (дійсних членів). Один учасник з’їзду не може мати більше ніж два додаткові голоси на основі повновластей;
г/ Крайовий з’їзд УПС приймає звіти булави крайового булавного УПС і дає йому абсолюторію. Рішення крайового з’їзду УПС переходять звичайною більшістю голосів і підлягають затвердженню крайовою пластовою радою.
3.
а/ Булава крайового булавного УПС складається з крайового
булавного УПС, заступника булавного, писаря та відповідної
кількости діловодів, залежно від потреби;
б/ Склад булави крайового булавного УПС та протокол з відбутого крайового з’їзду УПС пересилає булава крайового булавного УПС найпізніше до двох місяців після відбуття крайового з’їзду булаві головного булавного УПС.
4. До компетенцій булави крайового булавного УПС належить:
а/ давати напрямні праці, координувати й перевірювати діяльність осередків праці УПС, приймати їх звіти й затверджувати проводи;
б/ вглядати у діяльність усіх сеніорських куренів, що діють в даній країні, так теренових і міжтеренових;
в/ перевірювати й пропонувати кандидатів, пропонувати їх на прийняття, ставити внесення на підвищення ступенів і надання відзначень, викреслення й виключення пластунів сеніорів із Пласту.
5. Булави крайових булавних УПС звітують раз у рік булаві головного булавного УПС.
6. Крайовий булавний УПС є повноправним членом Крайової Пластової Старшини, в якій заступає УПС, і про діяльність УПС у даному краю звітує на крайовому пластовому з’їзді.
7. Діяльність крайової булави УПС перевіряє Крайова Пластова Рада.

Стаття 5. БУЛАВА ГОЛОВНОГО БУЛАВНОГО УПС
1. Зверхнім виконним органом УПС є булава головного булавного УПС, в склад якої входять: головний булавний УПС, заступник головного булавного й писар та чотирьох або більше членів-діловодів / діловоди куренів УПС, організації, діяльности, фінансів, видань, тощо/.
2. Велика рада УПС вибирає кандидатів на головного булавного УПС і членів його булави. Згідно із статутом КУПО, головного булавного УПС обирають збори КУПО. Члени його булави підлягають одобренню Головною Пластовою Булавою.
3. У випадку потреби доповнити чи поширити склад булави
головного булавного УПС, вона сама має право намітити
необхідних для дії діловодів, які підлягають одобренню ГПБ. Якщо б вибула більше ніж половина членів булави головного булавного УПС, тоді БгбУПС скликає надзвичайну велику раду УПС.
4. Головний булавний УПС є повноправним членом Головної
Пластової Булави, де заступає справи УПС і координує діяльність УПС з ГПБ, а на Зборах КУПО звітує за УПС.
5. До компетенції булави головного булавного УПС належить:
а/ координувати діяльність УПС через булави крайових булавних УПС і через безпосередньо їй підлеглі курінні проводи, затверджувати курінні проводи й видавати їм відповідні зарядження й інструкції, та приймати звіти від куренів та булави крайових булавних УПС;
б/ дбати про перестерігання правильника УПС та про виконання резолюцій Великої Ради УПС;
в/ скликати що чотири роки, а в разі потреби частіше, Велику Раду УПС;
г/ в потребі, переводити плебісцитове голосування пластунів-сеніорів у справах доручених Великою Радою УПС та в інших важливіших пекучих справах в часі між великими радами УПС;
ґ/ затверджувати нові курені УПС, а в разі потреби розв’язувати існуючі;
д/ одобрювати пропозиції булав крайових булавних УПС про надання ступеня сеніора керівництва і вищі відзначення та подавати Начальному Пластунові через Головну Пластову Булаву до іменовання;
е/ видавати періодичні й неперіодичні видання УПС.
7. Діяльність булави головного булавного УПС перевірює Головна Пластова Рада.

Стаття 6. ВЕЛИКА РАДА УПС
1. Найвищим органом УПС є Велика Рада УПС – збір усіх пластунів-сеніорів.
2. Велика Рада УПС відбувається, як правило, що чотири роки, а в разі потреби частіше. Скликає її булава головного булавного УПС з власного почину або на вимогу Головної Пластової Ради чи однієї третини дійсних членів УПС. Всі пластуни-сеніори мають бути повідомлені про час, місце й порядок нарад Великої Ради УПС щонайменше три місяці перед її реченцем.
3. До компетенції Великої Ради УПС належить:
а/ устійнювати напрямні діяльности й методи праці УПС;
б/ схвалювати пропозиції на зміну Правильника УПС;
в/ вислуховувати, приймати до відома й одобрювати звіт з діяльности булави головного булавного УПС та приймати до відома й виконання звіт Головної Пластової Ради з перевірки діяльности булави головного булавного УПС;
г/ регулювати фінансові справи УПС;
ґ/ вирішувати всі інші справи УПС поставлені на порядок нарад.
4. Право брати участь у Великій Раді УПС з вирішним голосом мають всі дійсні члени УПС особисто або з оправданих причин через повновласників, якими можуть бути тільки дійсні члени УПС. Присутні дійсні члени УПС можуть мати найбільше три повновласті, крім власного голосу.
5. Велика Рада УПС може відбуватися теж кореспонденційним способом, якщо цього вимагають обставини.
6. Рішення великої ради УПС переходять звичайною більшістю голосів. Президія Великої Ради УПС передає ці рішення через Головну Пластову Булаву Головній Пластовій Раді. Голова пластової ради може до шістдесяти днів після одержади УПС
зробити застереження відносно рішень, які суперечили б постановам обов’язуючого Статуту Конференції Українських Пластових Організацій /КУПО/, чи були б шкідливі для Пласту.
7. Правосильні рішення Великої Ради УПС подає булава головного булавного УПС до трьох місяців до відома крайовим проводам і куреням УПС.

IV. ПЛАСТОВА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Стаття 1. ВИМІР СПРАВЕДЛИВОСТИ
1. Під виміром справедливости в УПС розуміємо:
а/ оцінку й відзначування досягнень і заслуг у діяльности пластунів-сеніорів – пластові відзначення;
б/ справлювання непластової постави чи поведінки пластунів сеніорів, пластових сеніорських груп чи формацій – пластові перестороги;
в/ усування поза організаційні рами УПС, а тим самим із Пласту, членів, які не підчиняються суттєвим членським обов’язкам і не дають надії на поправу – викресленням і виключенням.

Стаття 2. ВІДЗНАЧЕННЯ
1. а/ Пластуни-сеніори можуть бути відзначені за діяльність у
Пласті або поза Пластом або за визначний вчинок;
б/ При наділюванні пластових відзначень для пластунів сеніорів береться до уваги пластову поставу, поведінку згідну з Пластовим Законом і постійну самовиховну працю;
в/ Позитивна опінія булави крайового булавного УПС та Крайових Пластових Старшин даного краю є конечна. У вищих відзначеннях позитивна опінія булави головного булавного УПС конечна.
2. За керівну, виховну або іншу видатну діяльність у Пласті,
пластуни-сеніори можуть бути наділені відзначеннями в таких
трьох ступенях:
а/ грамота заслуги – третє відзначення, надаване Крайовою Пластовою Старшиною;
б/ Орден Святого Юрія в сріблі – друге відзначення, надаване Головною Пластовою Булавою на внесення Крайової Пластової Старшини;
в/ Орден Святого Юрія в золоті – перше відзначення, надаване Начальним Пластуном на внесення Головної Пластової Булави.
3. За визначну або довголітню, згідну з пластовою ідеологією,
громадську або наукову діяльність поза Пластом,
пластуни-сеніори можуть бути наділені відзначеннями у таких
трьох ступенях:
а/ грамота признання – третє відзначення, надаване Крайовою Пластовою Старшиною, на внесення булави крайового булавного УПС;
б/ Орден Вічного Вогню в сріблі – друге відзначення, надаване Головною Пластовою Булавою на внесення Крайової Пластової Старшини;
в/ Орден Вічного Вогню в золоті – перше відзначення, надаване Начальним Пластуном на внесення Головної Пластової Булави.
4. За вияви геройства пластуни-сеніори можуть бути наділені відповідними хрестами:
а/ Пластовий Бронзовий Хрест – відзначення за визначний чин /врятовання життя або інший геройський вчинок/;
б/ Пластовий Залізний Хрест – відзначення за хоробрість в боротьбі за Батьківщину.
До а, б/ Відзначення відповідним хрестом надає Начальний Пластун на внесення Головної Пластової Булави. За поляглих героїв одержує відповідний хрест їхня рідня або курінь.
6. Курені й осередки праці УПС, через станичні старшини, можуть пропонувати через булаву крайового булавного УПС своїх членів на всі відзначення.

Стаття 3. ПЕРЕСТОРОГИ І ПОЛАГОДЖУВАННЯ СПОРІВ
1. При стосуванні пересторог для пл. сеніорів береться до уваги вагу провини, поведінку виновника під час провини, та його дотеперішню діяльність.
2.
а/ Пересторогу стосується усним зверненням уваги, або письмовим упімненням якщо усні звернення уваги не мали успіху. Проводи ОП УПС і куреня мають бути повідомлені про упімнення;
б/ Пересторогу може стосувати кожний сеніорський чи пластовий провід: курінний, осередковий, крайовий, головний. Кожну пересторогу можна повторяти кількакратно при різних провинах.

3.
а/ В основному полагоджування спорів у Пласті є регульоване статутами крайових пластових організацій;
б/ Спори поміж пластунами-сеніорами можуть бути полагоджені товариськими судами. Заторкнені сторони назначують по одному заступникові /арбітрові/, які вибирають головного суддю. Вони втрійку вирішують спір і дбають про його полюбовне полагодження. Від рішення товариського суду немає відклику.

Стаття 4. ВИКЛЮЧЕННЯ
1. Пластун-сеніор, що допускається поважного нарушення
членських обов’язків, зокрема постійно легковажить Пластовий Закон або допустився якогось злочину чи взагалі вчинку негідного чесної людини, має бути виключений з Пласту – на пропозицію булави крайового булавного УПС – крайовою пластовою старшиною. Це єдина кара стосована в УПС.
2. Перед карою виключення винуватий повинен дістати
щонайменше одну пересторогу з попередженням виключення. Завішення в членстві може попередити виключення.
3. Виключеному прислуговує до шести місяців право відклику до Крайової Пластової Ради. З упливом того часу виключений не може повернутися в ряди Пласту.

V. МАТЕРІЯЛЬНА ПІДСТАВА

Стаття 1. ФІНАНСИ КУРЕНІВ УПС
Курені УПС базують свої матеріяльні засоби в першу чергу на курінних членських внесках.

Стаття 2. ФІНАНСИ ОСЕРЕДКІВ ПРАЦІ УПС
Осередки праці УПС базують свої матеріяльні засоби на бюджетах Пластових Станиць.

Стаття 3. ФІНАНСИ БУЛАВ КРАЙОВОГО БУЛАВНОГО УПС
Булави крайових булавних УПС користуються дотаціями їм у бюджеті Крайової Пластової Старшини.

Стаття 4. ФІНАНСИ БУЛАВИ ГОЛОВНОГО БУЛАВНОГО УПС
Булава головного булавного УПС диспонує:

а/ дотаціями з бюджету Головної Пластової Булави, згідно з домовленням;
б/ річними внесками куренів УПС у висоті пропорційній до числа членів;
в/ впливами з оподаткувань пластунів-сеніорів, схвалених Великою Радою УПС на спеціяльні витрати.

VI. КІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХОДОВІ ПОСТАНОВИ

Стаття 1.
1. Цей правильник набуває зобов’язуючої сили після схвалення його Великою Радою УПС, прийняття Головою Пластовою Радою та проголошенням у “Пластових Вістях” ГПБ.
2. Одночасно з проголошенням цього правильника втрачають
правосильність усі постанови давніх правильників УПС і всі
приписи й розпорядки в УПС, які незгідні з цим правильником.
3. Ініціювання змін і доповнень цього правильника прислуговує кожній майбутній Великій Раді УПС.

Стаття 2.
У випадку колізії приписів цього правильника з приписами крайових статутів Пласту або статуту КУПО, міродайними є приписи статутів.

Без коментарів.