↑ Return to Документи

Статут організації

Статут затверджений XII Крайовим Пластовим З’їздом 21 лютого 2010 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодіжна  організація “Пласт – Національна cкаутська організація України” (надалі в Статуті – Пласт) –– добровільна, неполітична, позаконфесійна, неприбуткова і незалежна всеукраїнська молодіжна громадська організація.

1.2. Назва  організації:

1.2.1. Повна  назва українською мовою: Молодіжна організація “Пласт – Національна cкаутська організація України”.

1.2.2. Скорочена  назва українською мовою: Пласт  – НСОУ.

1.2.3. Повна  назва англійською мовою: Youth Оrganization “Plast – National Scout Organization of Ukraine”.

1.2.4. Скорочена  назва англійською мовою: Plast – NSOU.

1.3. Мета Пласту  – виховання української молоді на засадах християнської моралі на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту;

1.4. Завдання  Пласту:

а) зберігати  чистоту й особливості пластової  самовиховної методи, підтримувати ідейну єдність та одність Пласту;

б) підтримувати інтеграцію Пласту в міжнародний  скаутський рух;

в) сприяти  поширенню пластової ідеї і розвитку організації;

г) задовольняти та захищати законні соціальні, творчі, духовні та інші інтереси своїх членів.

1.5. Для виконання  завдань, передбачених цим Статутом, Пласт співпрацює з громадськими  організаціями, органами державної  влади та місцевого самоврядування, з іншими об’єднаннями громадян в Україні і за її межами. Пласт є організацією, яка може вступати в спілки об’єднань громадян, міжнародні громадські об’єднання, а також підтримувати міжнародні контакти та укладати угоди, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Гербом  Пласту і його місцевих осередків  та територіальних об’єднань  є трилиста лілея, мистецьки  вплетена в Знак Княжої Держави  Володимира Великого – Тризуб, яка зареєстрована у встановленому  законодавством України порядку.

1.7. Пласт поширює свою діяльність на всю територію України.

1.8. Керівні  органи Пласту знаходяться в  м. Києві. Місцезнаходження Пласту:вул.  Інститутська, 24/7, кв.49, м. Київ, 01021, Україна.

2. ІДЕЙНІ ЗАСАДИ, МЕТОДА  ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Пласт  є українською скаутською організацією і дотримується засад скаутського руху, розроблених його основоположником Робертом Бейден-Поуеллом і викладених в Статуті Світової організації скаутського руху. Пласт продовжує традиції Українського Пласту, заснованого Олександром Тисовським, Іваном Чмолою та Петром Франком.

2.2. Для досягнення  своєї мети Пласт розвиває  духовні, інтелектуальні, соціальні  і фізичні риси своїх членів; плекає серед молоді традиції  її предків, передає знання  і розуміння історії, культури  та національних традицій; проводить екологічну, оздоровчу, аматорську спортивну та культурну діяльність.

2.3. Ідейні  засади Пласту з’ясовані у  Трьох головних обов’язках, Пластовій  присязі та Пластовому законі.

а) Три головні  обов’язки пластуна:

бути вірним Богові й Україні;

помагати  іншим;

жити за Пластовим  законом і слухатись пластового проводу;

б) Пластова присяга: “Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб  бути вірним Богові й Україні, помагати іншим, жити за Пластовим законом  і слухатись пластового проводу”;

в) Пластовий  закон:

1. Пластун  словний.

2.  Пластун сумлінний.

3.  Пластун точний.

4.  Пластун ощадний.

5.  Пластун справедливий.

6.  Пластун увічливий.

7.  Пластун братерський і доброзичливий.

8.  Пластун зрівноважений.

9.  Пластун корисний.

10. Пластун слухняний пластовій старшині.

11. Пластун пильний.

12. Пластун дбає про своє здоров’я.

13. Пластун любить красу і дбає про неї.

14. Пластун завжди доброї гадки.

2.4.  Пластова самовиховна метода полягає у добровільності членства, систематичній програмі занять та здійснюється через:

а) гурткову систему, яка дає молоді можливості для вдосконалення особистих  управлінських вмінь та навичок;

б) систему  ступеневих проб, які сприяють виробленню у молоді почуття відповідальності за себе та інших, впевненості в собі, набуття знань та вмінь щодо співпраці з іншими, провідництва;

в) систему  тематичних вмілостей, занять і змагань, головним чином серед природи, які  розвивають у дітей та молоді спостережливість, диспиплінованість і самозарадність, виховують повагу до інших, вчать вмінь та навичок, корисних для життя в громаді.

2.5.  Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Пласт може:

а) організовувати гурткову роботу з дітьми, проводити  концерти, виставки, фестивалі, змагання, вишколи та семінари, табори та мандрівки від місцевого до міжнародного рівнів;

б) брати участь у видавничій діяльності, створювати власні видавництва зі статусом юридичної  особи;

в) здійснювати  необхідну господарську діяльність, в т. ч. шляхом створення юридичних осіб згідно з чинним законодавством;

г) користуватися  пільгами, передбаченими чинним законодавством;

ґ) брати участь у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, наукової роботи та запрошувати до неї відповідних  фахівців;

д) залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір і види оплати праці згідно з чинним законодавством;

е) виступати  позивачем та відповідачем у судах;

є) вести на громадських засадах наукову, методичну  та соціологічну діяльність, в тому числі надавати таку допомогу іншим організаціям та установам.

3.       ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1. Дійсними  членами Пласту можуть бути  громадяни України, громадяни  інших держав та особи без  громадянства віком від 18 до 35 років, які проживають в Україні на законних підставах і визнають цей Статут. Членство в Пласті індивідуальне та фіксоване.

3.2. Дійсними  членами Пласту можуть бути  також особи старшого віку, за  умови, що їхня чисельність  становить не більше третини всіх дійсних членів організації. У виборних органах Пласту кількість старших осіб не повинна перевищувати третини їх складу.

3.3. Процедура  набуття і втрати дійсного  членства регулюється Положенням  про дійсне членство в Пласті  та іншими статтями цього Статуту.

3.4. Дійсні  члени віком 18 – 35 років творять  Улад Старшого Пластунства (УСП), віком понад 35 років — Улад  Пластового Сеніорату (УПС). Вимоги  до членів обох Уладів регламентуються  відповідними правильниками.

3.5. Діти віком  від 6 до 18 років можуть стати дійсними членами Пласту після досягнення ними 18-річного віку. Діти віком від 6 до 11 років творять Улад Пластунів Новаків та Пластунок Новачок (УПН), віком від 11 до 18 років – Улад Пластунів Юнаків та Улад Пластунок Юначок (УПЮ). Вимоги щодо членства у Пласті дітей віком від 6 до 18 років регламентуються відповідними правильниками.

3.6. Приятелі  Пласту – особи віком понад  18 років, які визнають користь  пластової ідеї і допомагають  Пласту у його діяльності. Звання  Приятеля надає керівний орган  Пласту чи відповідного місцевого осередку. Приятелі мають право дорадчого голосу на пластових з’їздах та зборах відповідних рівнів. Порядок надання звання та діяльність приятелів регламентує відповідне положення. Приятелі Пласту звільнені від сплати членських внесків.

3.7. Добродії  Пласту – особи, які жертвують  на цілі Пласту значні кошти  або майно. Звання добродія  Пласту надається Крайовою Пластовою  Старшиною. Крайова Пластова Рада  може позбавити цього звання  за вчинки, негідні Пластуна. Добродії  Пласту звільнені від сплати членських внесків.

3.8. Почесні  члени Пласту – особи, які  здійснили вагомий внесок у  розвиток Пласту та втілюють  пластові ідеали у суспільне  життя. Звання почесного члена  Пласту надається Крайовим Пластовим  З’їздом за поданням Крайової  Пластової Старшини. Почесні члени мають право дорадчого голосу на Крайовому Пластовому З’їзді. Почесні члени звільнені від сплати членських внесків.

3.9. Дійсні  члени Пласту зобов’язані:

а) дотримуватись  чинного законодавства, положень Статуту, правильників та інших рішень керівних органів Пласту;

б) вести роботу для реалізації мети і завдань  Пласту;

в) вчасно сплачувати внески.

3.10. Дійсні  члени Пласту мають право:

а) брати участь у всіх заходах Пласту, що відповідають їх віку, потребам та можливостям;

б) носити пластовий однострій і відзнаки згідно з відповідним правильником Пласту;

в) добровільно  вийти з Пласту за власним письмовим  проханням;

г) у місячний строк апелювати до відповідних  керівних органів;

ґ) вносити  пропозиції та запити до органів Пласту у всіх справах, що стосуються діяльності Пласту;

д) обирати  та бути обраними до керівних органів  Пласту та відповідних місцевих осередків;

е) бути усно і письмово інформованими про  діяльність Пласту, зокрема про рішення  керівних органів, що стосуються їх особисто.

3.11. Втрата  дійсного членства настає у  випадку:

а) виступлення  — подання до Крайової Пластової  Ради письмової заяви про вихід  з числа членів Пласту. Обов’язковою передумовою виступлення є  погашення  всіх заборгованостей в Пласті;

б) викреслення  — призупинення членства шляхом прийняття відповідного рішення Крайовою Пластовою Радою у випадку тривалого невиконання членських обов’язків, в тому числі за несплату членських внесків протягом шести місяців, після відповідного усного та письмового повідомлення;

в) виключення — прийняття відповідного рішення  Крайовою Пластовою Радою у випадку  ведення діяльності, яка суперечить Статуту Пласту, правильникам, положенням, іншим нормативним документам чи ухвалам керівних органів Пласту, при порушенні чинного законодавства України, заплямуванні доброго імені Пласту. Виключений не може знову стати членом Пласту.

3.12 Про викреслення  та виключення відповідний керівний  орган зобов’язаний повідомити  викресленого/виключеного усно та  письмово із зазначенням причини.

4. СТУРКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ПЛАСТУ

4.1. До структури  Пласту належать: керівні органи, первинні осередки, місцеві осередки.

4.2 Пласт має  такі керівні органи: Крайовий  пластовий з’їзд (КПЗ), Крайова  пластова рада (КПР) та Крайова  пластова старшина (КПС), Крайова ревізійна комісія (КРК), що діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.

4.3. Первинні  осередки –– це виховні частини  (гнізда УПН і курені УПЮ,  УСП, УПС), місцеві об’єднання  дійсних членів Пласту, діяльність  яких регламентується відповідними правильниками.

4.4. Станиця  — це місцевий осередок Пласту, що діє на території відповідного  міста на підставі власного  Статуту. У містах всеукраїнського  підпорядкування  створюються  Станиці, що мають статус округи. Станиці складаються з усіх  первинних осередків, які діють на території даного міста. На території сіл, селищ створюються Станиці без статусу юридичної особи, що легалізують свою діяльність відповідно до п. 5.2.

4.5. Паланка  — це місцевий осередок Пласту, що діє на території відповідного  району, району в місті всеукраїнського підпорядкування на підставі власного Статуту. Паланки складаються з усіх місцевих осередків без статусу юридичної особи, виховних частини, структурних утворень Пласту, які діють на території даного району.

4.6. Територіальне об’єднання (округа) –– це адміністративне об’єднання Пласту обласного рівня в рамках адміністративного поділу України, що діє на території області або Автономної республіки Крим із метою ефективної координації діяльності осередків місцевого рівня на підставі власного Статуту, затвердженого КПР. Округи складаються з представників усіх місцевих осередків Пласту, які діють на території даної області чи Автономної республіки Крим. Рішення про створення округи приймає Крайова пластова рада на підставі виконання передумов, визначених відповідним положенням.

Крайовий  пластовий з’їзд

4.7. Крайовий  пластовий з’їзд (далі – КПЗ)  – найвищий керівний орган  Пласту.

4.7.1.   Право ухвального голосу на КПЗ мають дійсні члени Пласту:

а) членам КПР, КРК, Голові КПС;

б) Головам Старшин та Рад місцевих осередків Пласту, зв’язковим та гніздовим;

в) делегатам  від членства станиць/паланок, обраних  з числа дійсних членів Пласту на їх Загальних Зборах відповідно до квоти, встановленої КПС.

4.7.2.      До компетенції КПЗ належить:

а) схвалювати політику і норми діяльності Пласту, стратегічні плани розвитку Пласту для успішного досягнення його мети та завдань;

б) обирати  голову та членів КПР, голову та членів КРК строком на три роки;

в) обирати  голову КПС;

г) розглядати звіти та рекомендації КПР та затверджувати їх;

ґ) встановлювати  розмір членських внесків;

д) приймати Статут Пласту, вносити зміни та доповнення до нього в порядку, передбаченому  цим Статутом;

е) більшістю  в 3/4 голосів приймати рішення про  ліквідацію та реорганізацію Пласту;

є) приймати рішення з усіх питань діяльності Пласту, у тому числі з тих, що передані до компетенції інших органів;

ж) виконувати інші обов’язки, які випливають із цього Статуту.

4.7.3. КПР скликає  КПЗ раз на три роки, повідомляючи  письмово дійсних членів про  час, місце, спосіб вибору делегатів  і програму щонайменше за чотири  місяці до КПЗ.

4.7.4. Членство  може не пізніше як за 60 днів  до КПЗ вносити пропозиції  на зміну програми. Остаточну програму проголошує КПР за один місяць перед КПЗ.

4.7.5. Принцип  голосування на КПЗ: одна людина  – один голос. Усі рішення  КПЗ, крім зміни Статуту та  припинення діяльності Пласту, правомірні  при звичайній більшості голосів  делегатів, присутніх на з’їзді з правом ухвального голосу. КПЗ є легітимним за умови присутності звичайної більшості делегатів із правом ухвального голосу.

4.7.6. Позачерговий  КПЗ скликається КПР за власною  ініціативою або на вимогу 1/3 дійсних  членів. Позачерговий КПЗ повинен  відбутися не пізніше, ніж за 40 днів від одержання вимоги про його проведення. Делегати повинні бути повідомлені про час, місце проведення і програму не пізніше, як за 20 днів до Позачергового КПЗ. Право ухвального голосу на позачерговому КПЗ мають делегати КПЗ, який передував позачерговому. Під час Позачергового КПЗ можна приймати рішення виключно в справах, які подані у програмі, що розсилалася разом із повідомленням про КПЗ.

4.7.7. У період  між КПЗ діяльністю Пласту  керує КПР і КПС у межах  повноважень, визначених цим Статутом. Головою та членами КПР, головою КПС можуть бути лише дійсні члени Пласту.

Крайова пластова рада

4.7. Крайова  пластова рада (далі – КПР)  – керівний контролюючий орган  Пласту, який діє на громадських  (волонтерських) засадах у період  між КПЗ.

4.8.1. КПР складається  із 9 осіб: голови, провідників УПН,  УПЮ, УСП і УПС, секретаря,  трьох вільних членів, відповідальних  за напрямки діяльності Пласту, визначені КПЗ.

4.8.2. До повноважень  КПР належить:

а) опрацьовувати, погоджувати та подавати на затвердження КПЗ стратегічні плани розвитку Пласту, здійснювати контроль за відповідністю їхнього впровадження;

б) затверджувати  річний план праці, штатний розпис та бюджет Пласту;

в) тлумачити  положення правильників та Статуту  Пласту;

г) вносити  зміни та доповнення до Статуту в порядку, передбаченому цим Статутом;

ґ) затверджувати  нормативні документи Пласту, які  регламентують діяльність КПС, місцевих осередків та територіальних об’єднань, відповідно до правильників та інших  нормативних документів;

д) приймати рішення про вступ Пласту в спілки об’єднань громадян, міжнародні громадські об’єднання;

е) ініціювати проведення КПЗ у порядку, передбаченому  цим Статутом;

є) виконувати рішення КПЗ;

ж) організовувати не менше одного разу на рік перевірку  фінансово-господарської та, при потребі, будь-якої іншої діяльності Пласту, інформувати про результати перевірки членів Пласту;

з) скасовувати  або призупиняти дію рішень КПС, керівних органів місцевих осередків  та територіальних об’єднань у випадку  їхньої суперечності законодавству України, Статуту та правильникам Пласту;

и) приймати рішення про реєстрацію та ліквідацію місцевих осередків та територіальних об’єднань;

і) призначати Голову КПС відповідно до законодавства  про працю та штатного розпису  за результатами відкритого конкурсу;

ї)  звільняти  Голову КПС не менш як 7 голосами від складу КПР відповідно до законодавства про працю та призначати виконувача обовязків Голови КПС до наступного чергового КПЗ;

к) приймати рішення про оперативне господарське управління коштами та майном Пласту в розмірі, що перевищує  суму в п’ятдесят мінімальних заробітних плат встановлених відповідно до законодавства України;

л) приймати рішення з питань діяльності Пласту, не віднесених до компетенції інших  органів.

4.8.3. У засіданнях  КПР із правом дорадчого голосу бере участь голова КПС.

4.8.4. Засідання  КПР відбуваються не рідше,  ніж один раз на три місяці. Голова КПР повідомляє членів  КПР, голову КПС щонайменше  за два тижні наперед про  порядок денний засідання. Присутність  більшості членів КПР становить кворум.

4.8.5. КПР приймає  рішення колегіально. Під час  засідань кожен член КПР має  один голос. Рішення КПР вважається  прийнятим, якщо воно підтримане  більшістю голосів за наявності  кворуму.

4.8.6. Голова  та члени КПР не можуть займати посади в інших керівних органах та місцевих осередках Пласту. Голова та члени КПР можуть виконувати свої обов’язки не більше ніж два строки поспіль. Член КПР, який склав свої повноваження, може бути обраний повторно лише через три роки.

Крайова Пластова Старшина

4.9.  Крайова пластова старшина (далі – КПС) – виконавчий та адміністративний орган Пласту, який діє на професійних засадах.

4.9.1.   Голова КПС є головою Пласту і діє від імені Пласту без довіреності на підставі Статуту.

4.9.2.   Склад КПС визначається штатним розписом, затвердженим КПР. Керівництво роботою КПС здійснює голова КПС.

4.9.3.  До повноважень КПС належить:

а) діяти від  імені Пласту в період між КПЗ, представляти Пласт на національному  та міжнародному рівнях;

б) опрацьовувати  і подавати на погодження КПР стратегічні плани розвитку Пласту;

в) опрацьовувати  та подавати на затвердження КПР положення  та інші нормативні документи, річні  плани праці та бюджети Пласту;

г) діяти відповідно до вимог чинного законодавства, правильників та інших нормативних документів Пласту, рішень КПЗ, КПР;

ґ) опрацьовувати  і подавати на затвердження КПР штатний  розпис і бюджет КПС;

д) співпрацювати  з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, об’єднаннями громадян, іншими підприємствами, установами та організаціями місцевого, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів;

е) забезпечувати  діяльність та ефективну взаємодію  всіх місцевих осередків, спрямовувати їхню діяльність на підвищення ефективності роботи Пласту;

є) забезпечувати  організаційну та інформаційну підготовку і супровід програм та проектів всеукраїнського та міжнародного рівнів, консультування з питань реалізації на місцевому рівні;

ж) забезпечувати  фінансування потреб Пласту та ефективність використання ресурсів відповідно до затверджених бюджетів та напрямних;

з) забезпечувати  організаційну підготовку та проведення КПЗ;

и) на першу  вимогу надавати КПР у терміни, визначені  нею, інформацію про діяльність КПС;

і) приймати рішення про оперативне господарське управління коштами та майном Пласту в розмірі, що не перевищує  суму в п’ятдесят мінімальних заробітних плат, встановлених відповідно до законодавства України.

4.9.4.  Відповідальність за діяльність КПС покладається на голову КПС.

Голова та члени КПС не можуть перебувати на виборних посадах у керівних органах Пласту чи його місцевих осередків.

Крайова Ревізійна  Комісія

4.10. Крайова  Ревізійна Комісія (КРК) — це  апеляційний орган Пласту, який  складається з 3 осіб.

4.11. До повноважень  КРК належить полагоджувати непорозуміння  в Пласті та розглядати апеляції на рішення КПР та КПС, керівних органів місцевих осередків та територіальних об’єднань, у т. ч. шляхом створення  відповідних комісій;

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС

5.1. Пласт  набуває статусу юридичної особи  з моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.2. Місцеві  осередки та територіальні об’єднання  можуть набувати статусу юридичної  особи після прийняття відповідного  рішення КПР та з моменту  державної реєстрації у встановленому  законодавством порядку. Місцеві осередки, які не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення у встановленому законодавством порядку.

5.3. Місцеві  осередки та територіальні об’єднання, що мають статус юридичної  особи, несуть самостійну фінансову  та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язаннями одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.

5.4. У своїй  діяльності Пласт керується Конституцією  України, законодавством України,  цим Статутом, Статутом Світової  організації скаутського руху (СОСР) та нормами міжнародного права. Питання, які стосуються діяльності Пласту і не врегульовані даним Статутом, регулюються відповідними правильниками та іншими нормативними документами, прийнятими керівними органами Пласту.

5.5. Пласт діє на підставі Статуту. Місцеві осередки та територіальні об’єднання Пласту діють на підставі власних статутів, які повинні відповідати затвердженому КПР типовому статуту місцевого осередка.

5.5. Пласт  має круглу печатку, кутовий  та інші штампи з гербом Пласту, які затверджуються КПР і зберігаються в КПС.

5.6. Місцеві  осередки та територіальні об’єднання  мають круглу печатку, кутовий  та інші штампи з гербом  Пласту, які затверджуються КПР.

5.7. Пласт,  місцеві осередки та територіальні  об’єднання ведуть бухгалтерську та іншу звітність, реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, передбачених законодавством.

5.8. Пласт  має та може використовувати  власну символіку. Символіка Пласту  затверджується КПР. Символіка  Пласту реєструється у порядку, визначеному законодавством України.

5.9. Діяльність  Пласту, місцевих осередків та  територіальних об’єднань може  бути припинена шляхом ліквідації  чи реорганізації.

5.10 Реорганізація  Пласту здійснюється на основі  та в порядку передбаченому рішенням КПЗ, прийнятим 3/4 голосів.

5.11. Реорганізація  місцевих осередків та територіальних  об’єднань Пласту здійснюється  на основі рішення КПР або  в судовому порядку відповідно  до чинного законодавства України.

5.12. Ліквідація  Пласту здійснюється на основі рішення, прийнятого КПЗ 3/4 голосів, або в судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.13. Ліквідація  місцевих осередків та територіальних  об’єднань Пласту здійснюється  на основі рішення КПР або  в судовому порядку відповідно  до чинного законодавства України.

5.14. Ліквідаційна  комісія створюється ініціатором  ліквідації. З моменту призначення  або створення ліквідаційної  комісії до неї переходять  повноваження щодо управління  справами Пласту, місцевого осередка  або територіального об’єднання.

5.15. Ліквідаційна  комісія несе майнову відповідальність  за шкоду, нанесену нею Пласту, його членам або третім особам  у відповідності до чинного  законодавства України.

5.16. Ліквідаційна  комісія оцінює майно організації,  приймає заходи щодо оплати  боргів, складає ліквідаційний баланс  і подає його КПС.

6.       КОШТИ ТА МАЙНО ПЛАСТУ

6.1.  Кошти і майно Пласту складаються з:

а) внесків  членів Пласту;

б) майна і  коштів заснованих Пластом юридичних осіб;

в) добровільних пожертвувань, безповоротних фінансових допомог, дарів;

г) коштів, які  надходять з відповідних бюджетів;

ґ) пасивних доходів Пласту.

6.2. У власності  чи користуванні Пласту можуть  бути:

а) приміщення, будівлі, споруди;

б) спорядження;

в) обладнання;

г) майно культурно-просвітницького  призначення;

ґ) транспортні  засоби;

д) акції, облігації  та інші цінні папери;

е) земельні ділянки та пластові оселі, набуті у  встановленому чинним законодавством порядку;

є) об’єкти інтелектуальної власності;

ж) інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.

6.3.Усе майно,  передане на безоплатній основі  та у вигляді спонсорської  допомоги, купівлі та інших форм, є власністю Пласту і не  може передаватися будь-кому без рішення КПС.

6.4. Пласт  є неприбутковою організацією  та має самостійне майно, баланс, банківські рахунки, у тому  числі валютні.

6.5. Оперативне  господарське управління коштами  та майном Пласту, відповідно  до цього Статуту, здійснює  КПР, голова КПС та відповідні голови та керівні органи місцевих осередків та територіальних об’єднань, на балансі чи рахунках яких знаходяться відповідні активи.

6.6. Місцеві  осередки та територіальні об’єднання, відповідно до законодавства України, можуть мати рахунки в установах банків, самостійне майно, баланс.

6.7. Майно  та кошти, що залишилися після  ліквідації місцевого осередка  чи територіального об’єднання,  передаються  Пласту.

6.8. Майно  та кошти, що залишилися після  ліквідації Пласту, передаються  іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу Державного бюджету України.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ  ЗМІН ДО СТАТУТУ  ПЛАСТУ

7.1. Зміни  та доповнення до Статуту приймаються  КПЗ 3/4 голосів учасників з  правом ухвального голосу.

7.2. У період між З’їздами КПР може вносити зміни до усіх розділів Статуту Пласту не менш як 7 голосами від складу КПР у разі не відповідності чи зміни законодавства України, з обов’язковим інформуванням членства Пласту НСОУ. Такі зміни вступають в силу одразу після прийняття відповідного рішення КПР.

7.3. Пропозиції  і обґрунтування щодо змін  та доповнень до Статуту чи  ліквідації повинні бути переслані  до КПС не пізніше, як за  три місяці перед З’їздом,  а КПС повинна не пізніше,  як за один місяць до З’їзду  переслати інформацію в Станиці. Право вносити пропозиції до Статуту Пласту мають лише дійсні члени Пласту.

8. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. пп. в) п. 4.7.2., п. 4.9.1 Статуту набирають чинності 2013 р.

8.2. пп. і) п. 4.8.2 втрачає чинність з 2013 р.

8.3. До вступу в  дію пп. в) п. 4.7.2., п. 4.9.1 Головою Пласту є Голова КПР який діє від імені Пласту без довіреності на підставі Статуту

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php