Бухгалтера-Фінансиста

ФУНКЦІЇ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Бухгалтер-Фінансист:
1. Веде бухгалтерський облік згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
2. Веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних.
3. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
4. З ініціативи виконавчого директора подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
5. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
6. Забезпечує підготовку документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.
7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, розроблення системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій, збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та ін. питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства, результати його діяльності.
8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.
9. Забезпечує відповідність витрат бюджету Пласту, цільових коштів та майна затвердженим бюджетам проектів та програм.
10. Веде облік членських внесків, в т. ч. на участь у заходах, навчаннях. Контактує з керівниками підрозділів у справі заборгованостей, в т. ч. щодо внесків, забезпечує їхнє вчасне надходження.
11. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
12. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
13. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності організації, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
14. На запит виконавчого директора готує та подає інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів організації.
15. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.
16. Відповідає за проведення інвентаризаційної роботи на організації, оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів організації.
17. Веде базу даних пластових осель і земельних ділянок та забезпечує отримання необхідної звітності, інформації від територіальних підрозділів.
18. Виконує інші доручення виконавчого директора.
19. Звітує виконавчому директору та інформує про свою діяльність КПР у визначеній формі та передбачений термін.

"Крайова пластова старшина" працює на платформі WordPress µ як частина сервісу Ми.plast.org.ua. Приєднуйтесь!
Проект Пластового порталу

css.php