Правильник внутрішньої дії булави УПС

Завдання булави КБ УПС витікають з Правильника Уладу Пластового Сеніорату, схваленого ГПБ 9 квітня 1994 року, та мають за мету:

1.1. Дбати про дотримання Правильника УПС та про виконання резолюцій Крайового З’їзду УПС.
1.2. Виробляти напрямні праці, координувати й перевіряти діяльність осередків праці УПС, приймати їх звіти і затверджувати проводи; доручати пластунам сеніорам тих станиць, де немає осередків праці, утворювати осередки праці УПС.
1.3. Вглядати за діяльністю усіх сеніорських куренів, що діють в Україні, як крайових, так і міжкрайових, та приймати їх річні звіти та звіти з великих курінних рад (лише для крайових куренів); розглядати документи про утворення нових куренів УПС та подавати їх до булави головного булавного УПС; подавати булаві головного булавного УПС документи на розв’язання недіяльних куренів або тих, діяльність яких незгідна з Правильником УПС.
1.4. Перевіряти інформацію про старших пластунів – кандидатів на дійсних членів УПС, приймати їх до УПС та надавати прийнятим ступінь “сеніора праці”.
1.5. Перевіряти інформацію про колишніх пластунів, що бажають вступити до УПС, приймати їх до УПС та надавати прийнятим ступінь “сеніора прихильника”.
1.6. Перевіряти інформацію про осіб, що раніше не були пластунами, приймати їх до УПС та надавати прийнятим ступінь “сеніора прихильника”.
1.7. Перевіряти інформацію про прихильників – кандидатів на дійсних членів УПС та подавати документи для прийняття рішень КПР стосовно дозволу на заприсяження пропонованих кандидатів; після їх заприсяження надавати прийнятим ступінь “сеніора праці”.
1.8. Перевіряти інформацію про кандидатів на підвищення ступенів пластунів сеніорів, та:
надавати ступінь “сеніор довір’я”;
вносити документи до КПР та булави Головного Булавного УПС для надання ступеня “сеніора керівництва”.
1.9. Перевіряти інформацію про кандидатів на відзначення, на перестороги, на викреслення та виключення пластунів сеніорів з Пласту та подавати документи для прийняття рішень КПР стосовно пропонованих кандидатів.
1.10. Розглядати прохання пластунів сеніорів, подані через осередки праці, про звільнення їх від обов’язків.
1.11. Скликати Крайовий З’їзд УПС не рідше ніж що чотири роки.

2. Склад булави КБ УПС.

2.1. Булава КБ УПС складається з крайового булавного УПС, заступника крайового булавного, писаря, референта фінансів, референта прихильників УПС, референта дійсних членів УПС, референта осередків праці та куренів УПС, попереднього крайового булавного УПС та інших референтів за потребою. У випадку потреби докооптувати склад булави КБ УПС крайовий булавний узгоджує намічену кандидатуру з іншими членами булави КБ УПС та подає її на затвердження КПР.

2.2. Члени булави КБ УПС, обрані Крайовим З’їздом УПС, та введені до складу булави шляхом докооптування, мають однакові права.

3. Права та обов’язки членів булави крайового булавного УПС.

3.1. Кожен член булави КБ УПС має право на:

–  повну інформацію стосовно діяльності інших членів булави КБ УПС включно з діяльністю крайового булавного УПС;

–  участь у сходинах булави КБ УПС;

–  компенсацію грошових витрат на діяльність у складі булави КБ УПС.

Кожен член булави КБ УПС зобов’язаний:

–  бути взірцем для пластунів сеніорів та молодших пластунів у дотриманні трьох головних обов’язків пластуна та пластового закону, вимог правильника УПС, правильника про пластовий однострій і відзнаки, у виконанні рішень вищих проводів;

–  сумлінно виконувати обов’язки по своїй референтурі в булаві КБ УПС;

–  брати участь у сходинах булави КБ УПС та дистанційних нарадах;

–  щоквартально подавати крайовому булавному УПС звіт про свою діяльність – до 10 числа місяця, що слідує за звітним періодом.

3.2. Крайовий булавний УПС.

Очолює і репрезентує Улад Пластового Сеніорату перед КПР і реферує на нарадах КПР справи УПС, які вимагають узгодження або схвалення КПР, а саме:

–  надання дозволів на заприсяження пластунів сеніорів прихильників;

–  надання пластунам сеніорам ступеня “сеніор керівництва”;

–  надання пластунам сеніорам відзначень, пересторог;

–  викреслення та виключення з Пласту пластунів сеніорів;

–  справи, що торкаються честі пластового сеніорату у цілому або окремих пластунів сеніорів, якщо їх неможливо полагодити у межах УПС;

–  акції, що торкаються або впливають на діяльність інших Уладів;

–  акції, що проводяться під іменем Пласту;

– акції, що потребують фінансування з боку КПР.

Організує діяльність булави КБ УПС у цілому, координує та аналізує роботу усіх членів булави, приймає їхні звіти про свою діяльність.

Скликає сходини булави КБ УПС не рідше, ніж раз на три місяці, та готує їх порядок денний. Щомісяця проводить дистанційні наради булави КБ УПС з використанням електронної пошти та телефону.

Стежить за назріваючими проблемами і представляє їх на сходинах або дистанційних нарадах булави КБ УПС для обговорення та прийняття рішень.

Перевіряє карні звіти на перестороги, викреслення та виключення з Пласту пластунів сеніорів.

Підтримує зв’язок:

–  з Головним Булавним УПС та з усіма крайовими булавними УПС;

–  з крайовими булавними УСП, УПЮ, УПН в Україні;

–  з головою КПС.

Подає інформацію про діяльність булави КБ УПС та Уладу в цілому до “Пластового вісника” та інших пластових видань.

Раз на два місяці видає “Слово Сеніорату”.

Ініціює підготовку і скликає Крайовий З’їзд УПС.

3.3. Заступник крайового булавного УПС.

Заступає крайового булавного УПС, коли крайовий булавний тимчасово не може виконувати своїх обов’язків, або доручає йому полагодження окремих справ.
Підтримує зв’язок з редакторами “Пластового шляху” та “Пластового вісника”.

3.4. Писар булави крайового булавного УПС.

Відповідає за ведення канцелярії булави КБ УПС, а саме:

Готує протоколи сходин булави КБ УПС та у тижневий термін подає їх крайовому булавному УПС для затвердження. Розсилає протоколи сходин булави КБ УПС усім членам КБ УПС. Зберігає всі протоколи сходин булави КБ УПС. Веде протокол Крайового З’їзду УПС.

Нагадує членам КБ УПС про справи, які вони мають полагодити, не пізніше, як за 20 днів до визначеного терміну полагодження.

Своєчасно висилає від імені булави КБ УПС привітання з нагоди свят за затвердженим переліком.

3.5. Референт фінансів булави крайового булавного УПС.

Відповідає за приймання, облік, зберігання та видавання коштів булави КБ УПС.
Веде касову книгу булави КБ УПС. Своєчасно обліковує всі кошти, що надходять. Видає кошти визначеним особам лише за розпорядженням крайового булавного УПС.
Виконує всі обов’язки, пов’язані з веденням банківського субрахунку булави КБ УПС.
Контролює сплату пластунами сеніорами членських внесків.
Підтримує зв’язок з референтом фінансів КПС.

3.6. Референт прихильників УПС.

Відповідає за роботу з пластунами сеніорами прихильниками.
Веде реєстр пластунів сеніорів прихильників.
Перевіряє документи на вступ до УПС та готує відповідні точки сходин (дистанційних нарад) булави:
–  старших пластунів – приймання у дійсні члени або у прихильники УПС;
–  колишніх пластунів, що бажають вступити до УПС,

приймання у прихильники УПС осіб, що раніше не були пластунами

Слідкує за виконанням пластунами сеніорами прихильниками програми пробного часу.
Перевіряє подання на заприсяження пластунів сеніорів прихильників та готує відповідні точки сходин (дистанційних нарад) булави. Після отримання повідомлення про їх заприсяження передає відповідні справи колишніх прихильників референту дійсних членів УПС.
Підтримує зв’язок з діловодом КПС у справах УПС.

3.7. Референт дійсних членів УПС.
Відповідає за роботу з дійсними членами УПС.
Веде реєстр дійсних членів УПС.
Перевіряє документи та готує відповідні точки сходин (дистанційних нарад) булави:
на потвердження ступеня “пластун сеніор праці” тим пластунам сеніорам, про яких відсутні документальні потвердження;
на підвищення ступенів пластунам сеніорам;
на відзначення пластунів сеніорів.
Підтримує зв’язок з діловодом КПС у справах УПС та референтом відзначень і підвищень булави Головного Булавного УПС.

3.8. Референт осередків праці та куренів УПС.
Відповідає за роботу з осередками праці та куренями УПС.
Веде реєстри: осередків праці УПС;
куренів УПС, що діють в Україні;
Перевіряє документи та готує відповідні точки сходин (дистанційних нарад) булави:
на реєстрацію новостворених осередків праці та куренів УПС;
на затвердження новообраних проводів осередків праці УПС;
на розв’язання недіяльних куренів УПС або тих, діяльність яких незгідна з Правильником УПС.
Перевіряє та аналізує та узагальнює звіти осередків праці та куренів УПС, подає інформацію референтам прихильників та дійсних членів УПС.
Вивчає можливості щодо утворення нових осередків праці УПС та подає пропозиції з цього питання крайовому булавному УПС.
Підтримує зв’язок з діловодом КПС у справах УПС та референтом куренів УПС булави Головного Булавного УПС.

3.9. Попередній крайовий булавний УПС.
Дбає про тяглість праці булави крайового булавного УПС.
Інформує діючу булаву крайового булавного УПС про справи з минулої каденції і, базуючись на практиці минулого, дораджує у розв’язці назріваючих поточних справ.

3.10. Інші діловоди – обов’язки для них визначає крайовий булавний УПС одночасно з покликанням.

4. Планування діяльності булави КБ УПС.

4.1. Підставою діяльності булави крайового булавного УПС є план, у якому взято до уваги потреби Уладу Пластового Сеніорату України, завдання, що визначені Правильником УПС і булавою Головного Булавного УПС та резолюції Крайового З’їзду УПС України.

4.2. На початку каденції крайовий булавний УПС, базуючись на планах членів булави, складає загальний план діяльності булави КБ УПС та визначає черговість виконання поодиноких завдань, узгоджує його з головами КПС, КПР та КРК і виносить його на сходини булави КБ УПС для затвердження.

5. Спосіб дії булави КБ УПС.

5.1. Булава крайового булавного УПС діє і вирішує справи колегіально на своїх сходинах, або дистанційних нарадах. По порядковим справам рішення може прийняти крайовий булавний УПС за поданням того члена булави КБ УПС, до обов’язків якого ця справа відноситься.

5.2. Порядковими є справи:

–  вирішення яких спирається на правильниках, або виразних (таких, що дають однозначне розуміння проблем) попередніх постановах булави КБ УПС;

–  які є виконанням окремих доручень крайового булавного УПС.

5.3. За булаву крайового булавного УПС документи підписує крайовий булавний УПС, або його заступник, якщо він на той момент виконує обов’язки крайового булавного. У порядкових справах, що відносяться до обов’язків окремих членів булави КБ УПС, може підписати відповідний член булави КБ УПС. Копії усіх листів, що виходять без підпису крайового булавного УПС, мають бути йому переслані.

6. Сходини та дистанційні наради булави КБ УПС.

6.1. Сходини булави КБ УПС відбуваються у міру потреби (та можливості), але не рідше, ніж раз на три місяці. Тривалість сходин складає п’ять годин.

6.2. Сходини булави КБ УПС скликає крайовий булавний УПС, або його заступник, якщо він на той момент виконує обов’язки крайового булавного, повідомляючи членів КБ УПС про дату, час, місце і порядок денний не менше, як за тридцять днів.

6.3. Сходинами булави КБ УПС керує крайовий булавний УПС, або його заступник, якщо він на той момент виконує обов’язки крайового булавного.

6.4. З кожних сходин булави КБ УПС писар булави КБ УПС має скласти протокол, який обов’язково має містити:

–  дату і місце сходин;

–  поіменний список присутніх;

–  порядок денний, запропонований крайовим булавним УПС та прийнятий на сходинах;

–  перебіг обговорення кожної точки порядку денного, зокрема пропозиції, поставлені на голосування, текст рішення, результат голосування (кількість голосів “за”, “проти”, «утрималися»), особа, відповідальна за виконання рішення, та термін виконання.

6.5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосує половина присутніх членів КБ УПС плюс один. При рівній кількості голосів “за” і “проти”, вирішальний голос належить крайовому булавному УПС.

6.6. Дистанційні наради булави КБ УПС відбуваються за потребою з використанням телефону та електронної пошти. Протокол дистанційної наради складає крайовий булавний УПС, або його заступник, якщо він на той момент виконує обов’язки крайового булавного.

Порядок проведення дистанційної наради:

– крайовий булавний УПС визначає дату початку дистанційної наради;

– члени булави КБ УПС надсилають писарю свої пропозиції щодо дистанційної наради, які повинні складатися з назви питання, тексту що пояснює необхідність розгляду питання, проекту рішення булави КБ УПС;

– писар узагальнює матеріали, подані членами булави, та надсилає крайовому булавному;

– крайовий булавний УПС розглядає узагальнені матеріали та приймає рішення щодо переліку питань дистанційної наради (він може додати або виключити питання) та повідомляє про своє рішення писаря та інших членів булави КБ УПС;

– писар розсилає узагальнені матеріали з урахуванням рішення крайового булавного УПС, членам булави КБ УПС;

– кожен член булави КБ УПС у триденний термін надсилає писарю та крайовому булавному свої зауваження, пропозиції, думки по кожному питанню, що винесене на дистанційну нараду. Іншим членам булави КБ УПС це не надсилається;

– писар узагальнює отримані матеріали та розсилає їх усім членам булави КБ УПС;

– кожен член булави КБ УПС, ознайомившись з узагальненими думками інших, знову у триденний термін надсилають писарю та крайовому булавному свої зауваження, пропозиції, думки та голосування по кожному питанню, що винесене на дистанційну нараду. Іншим членам булави КБ УПС це не надсилається;

– писар узагальнює матеріали, подані членами булави, та результати голосування, складає протокол дистанційної наради і надсилає його крайовому булавному для затвердження;

– крайовий булавний підписує протокол дистанційної наради, після чого дистанційна нарада вважається закінченою;

– писар розсилає копії протоколу дистанційної наради, підписаного крайовим булавним усім членам булави КБ УПС.

7. Фінансування діяльності булави КБ УПС.

Фінансування діяльності булави КБ УПС відбувається за рахунок:

–  дотацій з бюджету крайового проводу Пласту;

–  пожертв окремих пластунів сеніорів;

–  добровільних відрахувань куренів УПС;

–  допомоги булави Головного Булавного УПС.

8.Звітування про діяльність булави КБ УПС.

Про діяльність булави КБ УПС звітує крайовий булавний УПС на черговому Крайовому З’їзді УПС.

 

Без коментарів.